Privacy verklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Mica-Ede, gevestigd aan de W.J. Bitterstraat 42, 6712 DX  te Ede.

Mica-Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mica-Ede zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels naleven die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Ingrid Middelkoop is de Functionaris Gegevensbescherming van Mica-Ede. Zij is bereikbaar via de e-mail op ingrid@mica-ede.nl of per telefoon op 06 14 80 86 33.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Mica-Ede verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats (hierna: ‘NAW”), uw e-mailadres en telefoonnummer(s). Daarnaast betreft het persoonsgegevens, die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation, coaching, training, interim opdracht of advies kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of meer bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Mica-Ede verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan

ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mica-Ede gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Mica-Ede bewaart uw persoonsgegevens om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mica-Ede bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden ook

niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de voor Mica-Ede geldende en verplicht zijnde richtlijnen van de beroepsvereniging(en) waar bij Mica-Ede is aangesloten.

Mica-Ede bewaart het mediation- of coachdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten en respectievelijk gearchiveerd is. Wij bewaren overige contactgegevens gedurende een jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij werken op volledige vertrouwelijke basis met alle aan ons verstrekte gegevens. Mica-Ede verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met aangesloten bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mica-Ede. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u hebben in een computerbestand naar u of en ander door u genoemde organisatie te sturen. Uw verzoek kunt u mailen naar ingrid@mica-ede.nl.

Overzicht van de verwerkte gegevens

  • NAW-gegevens en overige contactgegevens;
  • KvK-nummer;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum en geboorteplaats;
  • Eventueel bankrekeningnummer;

Mica-Ede verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens indien dat nodig is bij de afname van een van onze diensten:

  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Identiteitskaart- of paspoortnummer.

Mica-Ede verwerkt ook persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor:

  • De dienstverlening;
  • De belastingaangifte;
  • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Mica-Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bovendien verwachten wij van onze ICT-partner(s) eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ingrid@mica-ede.nl

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Laatste versie oktober 2019